Meny

Kvalitet och miljö

För oss på Spark Trade är kvalitet- och miljöarbetet avgörande för vår verksamhet.

Kvalitet och miljö

Kvalitet

För Spark Trade är kvalitet lika med erfarenhet och kunskap. Utöver vår egen kompetens har vi genom goda relationer till såväl våra samarbetspartners som kunder, Speno International och Trafikverket, tillgång till omfattande resurser och kunskaper när det gäller kvalitetssäkring.

Vi använder oss av högteknologisk mätutrustning och bedriver ständig uppdatering när det gäller de regler och förordningar som styr arbetet kring spår och växelslipning. Alla sliptåg som används är utrustade med högteknologiska mätinstrument som digitaliserar informationen, vilken sedan kan kontrolleras av uppdragsgivaren. Arbetet dokumenteras kontinuerligt och överlämnas till uppdragsgivaren, som också kan beställa stickprovskontroller vid behov.

Spark Trade AB är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Kvalitetspolicy

Vi skall med hjälp av kunnig och motiverad personal utföra och säkerställa kundens samt våra krav och förväntningar.

Det innebär att Spark Trade AB:

 • Skall se till att planerade arbeten i spåren utförs på ett korrekt sätt i rätt tid med minimala avvikelser.
 • Skall se till att spårägaren, underentreprenörer och eventuellt andra inblandade parter är välinformerade om vår verksamhet.
 • Skall ständigt förbättra vårt verksamhetssystem för att uppnå, för oss, en optimal effektivitet och kundtillfredsställelse.
 • Skall noga välja godkända leverantörer, samt ge rätt förutsättningar för att minimera missförstånd.
 • Skall se till att vår personal är rätt utbildad och informerad för att utföra sin arbetsuppgift.
 • Skall på ett effektivt sätt fånga upp avvikelser eller reklamationer så att dessa inte upprepas.

Miljö

Spark Trades verksamhet innebär att vi hela tiden kommer i kontakt med frågor som rör miljö.
För att vara säkra på att vårt arbete inte har negativa konsekvenser på miljön använder vi oss uteslutande av material, transportörer, underleverantörer m.m. som uppfyller vedertagna krav på
miljövänlighet och säkerhet.

Spark Trade AB är certifierade enligt ISO 14001:2015

Miljöpolicy

Vi skall med hjälp av kunnig och motiverad personal skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Det innebär att Spark Trade AB:

 • Skall utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt för att minska buller samt utsläpp till luft, mark och vatten för att främja en långsiktig hållbar utveckling.
 • Skall ha ett effektivt miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2015, för att styra och förbättra vårt miljöarbete.
 • Skall följa gällande lagar, förordningar och andra krav gällande vår verksamhet.
 • Skall ge alla medarbetare kunskap i miljöfrågor och uppmuntra dem till att aktivt väga in miljön i det dagliga arbetet.
 • Skall förebygga miljöolyckor och upprätthålla en god beredskap för att begränsa effekten i händelse av olycka.
 • Skall värdera miljökonsekvenser seriöst och långsiktigt i våra beslut samt välja de miljömässigt bästa lösningarna så långt det är ekonomiskt rimligt.